Bantu temanmu belajar dengan menambahkan soal di Kujawab. Klik disini..

Olimpiade Sains Provinsi (OSP) 2015 - Komputer , Nomor 41

41

Tuliskan output dari program pseudo code di bawah ini. 

var
   a: array[0..15] of integer = (1, 0, 2, 0, 4, 0, 3, 2, 6, 2, 5, 3, 7, 3, 6, 5);
   b: array[0..7] of integer = (4, 1, 8, 12, 5, 14, 15, 13);
   c: array[0..15] of integer = (-1, -1, 0, -1, 2, -1, 3, -1, 6, -1, 7, -1, 10, -1, 11, 9);
   d: array[0..7] of integer = (-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1);

procedure kemanamana(y, z: integer);
var
   e: integer;
begin
   e := b[y];
   d[y] := z;
   while(e > -1) do begin
      if(d[a[e]] = -1) then
         kemanamana(a[e], z + 1);
      e := c[e];
   end;
end;

begin
   kemanamana(0, 0);
   writeln(d[7]);
end.